14 Ocak 2013 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28528

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YUZEM): Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim taleplerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders programları geliştirmek ve üniversitede verilen dersleri e-öğrenme ile desteklemek, üniversitede e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamak ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki uzaktan eğitim programları kapsamında yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimin yanı sıra ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak,

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşları ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak, bunlara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde ülkenin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenlerle ortak ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim için gerekli altyapıyı sağlamak,

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı ile araştırma ve uygulama konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

e) Üniversite ile il etişim hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin ilişkileri sürdürmek,

f) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve uluslararası standartlarda ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak,

g) Uzaktan eğitim konusundaki mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,

ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalış maları yapmak,

h) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,

ı) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullar a göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğin den sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkez içinde haz ırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin sürekli gelişmes ini sağlayacak tedbirleri almak,

e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda görüşme ler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Merkez personelinin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş öğretim elemanından oluşur . Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzer e yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda üç kez toplanır. Acil durumlarda olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğu nlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, Merkezin çalışmaları için gerekli g örülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

b) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirerek önerilerde bulunmak,

c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kur uluna sunmak,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılma talebini değerlendirerek gerektiğinde maddi destek sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalış maların temel ilkelerini belirlemek ve prosedürlerini hazırlamak,

e) Merkezin, profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifikalar konusundaki ilkeleri belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.